ben copy kb  images      

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 34
การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" 13
เผยแพร่โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ 13
คัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) 25
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 36
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 2 3081
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ" 106
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 56
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 84
ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 24
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น