ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

Details

ANII21  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมเบิกจากต้นสังกัด  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น