ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19

Details

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"  ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code ดังแนบ

COVID19

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น