ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 13 May 2020 11:12
Written by sirarat
Hits: 168

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"  ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code ดังแนบ

COVID19