ติดต่อออนไลน์  

q a

   

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

Details

ANII21   สถาบันส่งเสริมวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายใน ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)  จัดอบรมออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  จำนวน 2 หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐาน  ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น