อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 21 May 2020 14:56
Written by watjana
Hits: 385

ANII21   สถาบันส่งเสริมวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายใน ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)  จัดอบรมออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  จำนวน 2 หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐาน  ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563