ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14

Details

ANII21  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ Progect 14  ซึ่งจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์  ประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียนและครูผู้สอนสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าวประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน  โดยครูผุ้สอนและนักเรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าว  ได้ที่  www.proj14.ipst.ac.th  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น