การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทืี่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 30 July 2020 13:44
Written by watjana
Hits: 62

ANII21  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  ปีการศึกษา 2563  เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564  ในระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563  ดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์  http://scius.mhesi.go.th  หรือ www.facebook.com/scius.mhesi