โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองคืการสมรรถนะสูง

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 30 July 2020 13:48
Written by watjana
Hits: 64

ANII21  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (สถาบันฯ)  ได้จัดให้มีโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง"  ระหว่างวันที่  26 - 28 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563