ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 30 July 2020 13:52
Written by watjana
Hits: 77

ANII21  กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงสมส่วนแข็งแรงและฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  จึงจัดทำ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง