ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4TPlus)

Details

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding Online for Teacher (C4T Online) ซึ่งมีการอบรมอบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2563  ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมครูการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน  เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding Online for Teacher (C4T Online) ได้อบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณขั้นสู ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563  ผ่านเว็บไซต์  http://teacherpd.ipst.ac.th   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น