ข่าวสารจากโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เปิดบ้านวิชาการ ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา (Open House K.R.S. Family) 26
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 13 ก.พ. 2561 15
โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับนักเรียนของห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 31
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ขอเชิญร่วมงานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 42
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43
การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ 75
โรงเรียนรัษฎา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 69
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 99
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน 35
โครงการส่งเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1323
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น