โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Details
Category: ข่าวสารจากโรงเรียน
Published on Wednesday, 26 June 2019 10:51
Written by โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
Hits: 537

                                                                            1092140345 1

                                                                ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

                   เรื่อง  ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบลงทุน

                             ค่าครุภํณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                            >>>>>    Download File    <<<<<

                                                       Sikao ครภณฑการจดการศกษา QR Code