ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
สพม.13 จัดพื้นที่จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 91
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) 102
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS 106
การนิเทศติดตามงานระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 94
การอบรมระบบบริหารงาน E - School 110
สพม. 13 จัดกิจกรรม Big cleaning day 80
การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 92
การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 69
กิจกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมอาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษาออนไลน์" โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 95
การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 94
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น