ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน

Details

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน : นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 44 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งยกระดับคุณภาพด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

                    นายกรุณพล พราหมเภทย์ กล่าวว่า การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอ่านฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการ เทคนิค วิธีการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนางานห้องสมุด ตามแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายของการอ่านของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 90 นาที และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ่านไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 120 นาที เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

DSC 0002  DSC 0004

DSC 0007  DSC 0012

DSC 0017  DSC 0023

DSC 0024  DSC 0026

DSC 0028  DSC 0042

DSC 0037  DSC 0033

DSC 0044  DSC 0045

DSC 0046  DSC 0051

DSC 0058  DSC 0067

DSC 0012

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น