ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 2)

Details

สพม. 13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 2): สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดกิจกรรม “สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยพิจารณานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ด้านยาเสพติด ด้านความประพฤติ ด้านผลการเรียน ด้านเศรษฐกิจ ฐานะครอบครัวยากจน ที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 22 คน  22 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 สาย

          สายที่ 2 ซึ่งมีนางสุภา นิลลออ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 โรง ดังนี้ 1) นางสาวอิสยาห์ แกล้วทนงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรังสฤษฎ์ 2) เด็กหญิงฟาริดา สองหลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 3) นางสาวภัทรวรรณ ยิ่งดำนุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และ5) เด็กหญิงวันทนี จันทร์ฝาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิเชียีรมาตุ 2

ต1  ป1

ป2  ท1

ท2  วช23

วช2 4  2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น