ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา

Details

 การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โรงเรียนในจังหวัดตรัง : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา โดยมีครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขต รับทราบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงได้จัดประชุมเพื่อขยายผลการดำเนินการถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติของการดำเนินการดังกล่าวให้กับสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถใช้แบบฟอร์มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชนของส่วนราชการ โดยจัดประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  จังหวัดตรัง

 DSC 0016  DSC 0004

DSC 0017  DSC 0050

DSC 0029  DSC 0032

 

รุ่นที่ 2  จังหวัดกระบี่

0013  537855

537858  537857

0008  0001

 

 DSC 0017

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น