ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 ร่วมพิธีเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

Details

สพม. 13 ร่วมพิธีเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) : ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โดยมี นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและภาพความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 และคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice ของผู้บริหาร ครู      นำเสนอกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. นางยศวดี สันตรัตติ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ชื่อผลงาน การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้วยเทคนิค Go รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
  2. โรงเรียนสามัคคีศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัล Popular vote ในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ชื่อผลิตภัณฑ์ พาราศิลป์สู่ความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

DSC 3806  DSC 3837

DSC 3847  DSC 3867

DSC 3984  DSC 3986

DSC 4052  DSC 4060

DSC 4080  DSC 4095

DSC 4111  DSC 4117

DSC 4149  DSC 4154

DSC 3846

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น