ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

Details

การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

                   นายกรุณพล  พราหมเภทย์  กล่าวว่า การประชุมเพื่อขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ ดังนั้น โรงเรียนทุกแห่งจึงต้องทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

DSC 4265  DSC 4274

DSC 4276  DSC 4290

DSC 4292  DSC 4295

DSC 4303  DSC 4305

DSC 4306  DSC 4307

DSC 4308  DSC 4309

DSC 4313  DSC 4314

DSC 4315  DSC 4278

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น