โครงการนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ไขปัญหา “เด็กวัยใส”

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 04 September 2019 17:41
Written by sirarat
Hits: 228

โครงการนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ไขปัญหา “เด็กวัยใส” : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ไขปัญหา “เด็กวัยใส” โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีตรัง จำนวน 7 โรงเรียน รวมจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   สหวิทยาเขตศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดโครงการนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ไขปัญหา “เด็กวัยใส” เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และการเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต โดยการจัดโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

                   นายสมมาตร์ สุวรรณทวี กล่าวว่า การส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิง การรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม เป็นการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ปัญหาการทะเลาวิวาท ปัญหาการหนีเรียน ปัญหาเชิงชู้สาว และปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปขยายผลในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนคนอื่นต่อไป

 DSC 0001  DSC 0005

DSC 0012  DSC 0011

DSC 0003  DSC 0004

DSC 0013  DSC 0032

DSC 0034  DSC 0036

 

DSC 0011