ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

Details

โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning  โดยมีครูภาษาอังกฤษที่ผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) แล้ว รวมจำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ครอบคลุม 4 ภูมิภาค เพื่อยกระดับทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach อย่างเข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีความพร้อมด้านเครือข่าย ซึ่งการอบรมจะมุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มุ่งเน้นการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบ Active Learning

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานให้กับครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ที่ผ่านการอบรม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูภาษาอังกฤษ จำนวน 16 บูท จาก 30 โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน

                    นายกรุณพล พราหมเภทย์ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพต่อไป

DSC 4679  DSC 4678

DSC 4684  DSC 4687

DSC 4702  DSC 4713

DSC 4558  DSC 4564

DSC 4568  DSC 4588

DSC 4597  DSC 4602

DSC 4611  DSC 4635

DSC 4640  DSC 4723

DSC 4795  DSC 4807

DSC 4693

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น