ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา

Details

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา จุดที่ 2 จังหวัดตรัง  โดยมี      ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลาง ซึ่งเริ่มต้นใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา จุดที่ 2 จังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างทักษะการคิด ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะได้นำความรู้ วิธีการที่ดี ไปร่วมสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ ได้แก่ การรู้จักคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  การละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ความ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

394204  394205

S 60006407  394197

394193  S 60006411

S 60006431  S 60006432

S 60006434  S 60006410 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น