ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

Details

การนิเทศ  ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  :  นายกรุณพล  พราหมเภทย์        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ สหวิทยาเขตทับเที่ยง ได้นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ       การศึกษาฯ ในปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง

395070  395078

395053  395046

8954  151739

8898  211246

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น