ติดต่อออนไลน์  

q a

   

งานเปิดบ้านรัษฎา วิชาการ ลานอาชีพ ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง

Details

งานเปิดบ้านรัษฎา  วิชาการ  ลานอาชีพ  ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “เปิดบ้านรัษฎา  วิชาการ  ลานอาชีพ”  ปีการศึกษา 2562  โดยมี  นายสมมาตร  ผดุงอรรถ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา        เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนรัษฏา อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนรัษฏา ได้จัดงาน “เปิดบ้านรัษฎา วิชาการ ลานอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองถนัด ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางการปฏิบัติ ทักษะเชิงกีฬา ชมการสาธิต ชมนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนรัษฎา และชมนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า การจัดงาน “เปิดบ้านรัษฎา วิชาการ ลานอาชีพ” เป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนรัษฎาจะได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนได้รับทราบผลงานของโรงเรียนรัษฎา นอกจากนี้ นักเรียนจะได้แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การฝึกทักษะอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป      ในอนาคต  ทั้งนี้ งานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาทุกสถาบัน แต่ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความสามารถด้านวิชาการ          เพราะจะเป็นการช่วยสร้างคนเก่งและคนดีในสังคม ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

 0022   0017

 0016   0015

 0014   0011

 0010   0008

 0007   0006

 0005   0003

 

 0016

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น