งานเปิดบ้านรัษฎา วิชาการ ลานอาชีพ ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 11 February 2020 09:39
Written by sirarat
Hits: 332

งานเปิดบ้านรัษฎา  วิชาการ  ลานอาชีพ  ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “เปิดบ้านรัษฎา  วิชาการ  ลานอาชีพ”  ปีการศึกษา 2562  โดยมี  นายสมมาตร  ผดุงอรรถ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา        เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนรัษฏา อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนรัษฏา ได้จัดงาน “เปิดบ้านรัษฎา วิชาการ ลานอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองถนัด ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางการปฏิบัติ ทักษะเชิงกีฬา ชมการสาธิต ชมนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนรัษฎา และชมนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า การจัดงาน “เปิดบ้านรัษฎา วิชาการ ลานอาชีพ” เป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนรัษฎาจะได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนได้รับทราบผลงานของโรงเรียนรัษฎา นอกจากนี้ นักเรียนจะได้แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การฝึกทักษะอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป      ในอนาคต  ทั้งนี้ งานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาทุกสถาบัน แต่ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความสามารถด้านวิชาการ          เพราะจะเป็นการช่วยสร้างคนเก่งและคนดีในสังคม ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

 0022   0017

 0016   0015

 0014   0011

 0010   0008

 0007   0006

 0005   0003

 

 0016