ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Details

การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์สอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มี  นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ          ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตามกำหนดการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง  ประกอบด้วย 3 สนามสอบ  ได้แก่  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  ส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่  ประกอบด้วย 3 สนามสอบ  ได้แก่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  โรงเรียนเมืองกระบี่  และโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 

89047141   29295

419819  419823

29293  29275

29277  29282

29279  29284

29290  29286

29289  131548

131549  29293

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น