กิจกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมอาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษาออนไลน์" โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 06 March 2020 11:14
Written by sirarat
Hits: 235

กิจกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมอาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษาออนไลน์" โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมอาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษาออนไลน์” ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ศึกษานิเทศก์    คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และคณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

                   โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จัดกิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมอาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษาออนไลน์” เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนจากการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยรูปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน Creative Based Learning (CBL) ของนักเรียนกลุ่มการศึกษาปกติ จัดแสดงผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ของกลุ่มการศึกษาทางเลือก ส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณชน โดยการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสนใจอาชีพของนักเรียน จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสนใจอาชีพเสริมสวย กลุ่มสนใจอาชีพแดนซ์ กลุ่มสนใจอาชีพกีฬา กลุ่มสนใจอาชีพช่าง กลุ่มสนใจอาชีพดนตรี กลุ่มสนใจอาชีพศิลปะ กลุ่มสนใจอาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่มสนใจอาชีพอาหาร และกลุ่มสนใจอาชีพเกษตร

                   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เป็นการนำผลจากการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2562 โดยนำผลงานจากการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน ในด้านเป้าหมายและอาชีพที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาออนไลน์ของกลุ่มการศึกษาทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน การจัดการศึกษาต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้  ในการประกอบอาชีพและดำรงอยู่ในสังคมได้

DSC 0705  DSC 0706

DSC 0711  DSC 0767

DSC 0782  DSC 0708

DSC 0815  DSC 0829

DSC 0832  DSC 0849

DSC 0856  DSC 0914

DSC 0973  DSC 0992

DSC 0996  DSC 0997

DSC 0711