ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

Details

การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      เขต 13 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

กนตงพทยากร2  กนตงพทยากร3

 วเชยรมาต1  วเชยรมาต3

หาดสำราญ1  หาดสำราญ2

สเกา1  สเกา2

อำมาตย1  อำมาตย2

กาญจนาภเษก1  กาญจนาภเษก3

อาวลก1  อาวลก2

 

โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  จำนวน         3 โรงเรียน ได้แก่       

  

โรงเรียนกันตังพิทยากร (กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง)

กนตงพทยากร1

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ (กลุ่มดีเด่น)

วเชยรมาต2

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (กลุ่มดีเด่น)

2.2.2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น