ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศติดตามงานระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Details

การนิเทศติดตามงานระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นางกรวิกา ฉินนานนท์ และนายธรรมสรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      เขต 13 ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่อิงผลการประเมินของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด  ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียน    วิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง 

 

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

90156371 4  90156371 2

90156371 1  90156371 3

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

90129773 1  90129773 2

90129773 3  90129773 4

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

901353 1  901353 2

901353 3

 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

 9008848 3  9008848 1

9008848 2  9008848 4

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น