การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 20 March 2020 13:34
Written by sirarat
Hits: 283

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2562  โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และโรงเรียนในความรับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลงานวัดผล  เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

                   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของกระบวนการวัดและประเมินผล และจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) ตามปฏิทินกำหนดในการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ และอื่น ๆ ตามความประสงค์ของผู้เรียน ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันความผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและสาธารณะได้  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน  และโรงเรียนในความรับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลงานวัดผล จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้แก่ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37  โดยมี นายอำพร ผดุงรส ข้าราชการบำนาญทะเบียนวัดผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  กล่าวว่า  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนรายบุคคลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้งการบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม และการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนำไปปรับกระบวนการวิธีการเรียนการสอน โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการผู้เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนดีขึ้น

DSC 0002  DSC 0033

 

 DSC 0070  DSC 0072

DSC 0073  DSC 0091

DSC 0075  DSC 0058

DSC 0059  DSC 0060

DSC 0093  DSC 0095

DSC 0103  DSC 0106

DSC 0091