ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

Details

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้  นายชีระวิทย์  ธนวัฒน์กีรติ  นางสาวจิตรา  ศรีเกตุ  นางสาว      จรัสศรี  อังศุภนิช  และนายอรรถพล  พลวัฒน์  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ตรวจเยี่ยมการเตรียม      ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019       (COVID-19)  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ระหว่างวันที่           14 – 15 พฤษภาคม 2563  ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมป์  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  และโรงเรียนคันธพิทยาคาร

 

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมป์

DSC 2763  DSC 2755

DSC 2760  DSC 2768

 

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

DSC 2773  DSC 2780

DSC 2781  DSC 2786

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

DSC 2790  DSC 2797

DSC 2803  DSC 2801

 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

 DSC 2814  DSC 2816

DSC 2824  DSC 2845

 

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

DSC 2850  DSC 2848

DSC 2852  DSC 2856

 

โรงเรียนคันธพิทยาคาร

DSC 2864  DSC 2866

DSC 2878  DSC 2861

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น