ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Details

การกำกับ  ติดตาม  และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019        (COVID-19) นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายวิเชียร เดิมหลิ่ม นางกรวิกา
ฉินนานนท์ นายธรรมสรณ์ ทองงาม นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ศึกษานิเทศก์ และนายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 13 กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ในวันที่     18 – 19  พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

DSC 0118  DSC 0127

DSC 0121  DSC 0116

DSC 0138  DSC 0146

DSC 0149  DSC 0148

DSC 0156  DSC 0166

DSC 0165  DSC 0048

DSC 0053  DSC 0057

DSC 0061  DSC 0064

DSC 0011  DSC 0004

DSC 0001  DSC 0016

DSC 0018  DSC 0020

DSC 0035

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น