สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 09 July 2020 17:00
Written by nantarat
Hits: 189

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สาย 3) :  วันที่ 8 - 9  กรกฎาคม  2563  นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการ ครูที่ปรึกษา ครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่เป็นคณะกรรมการ เยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการร่วมกับการนิเทศ กำกับติดตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น จำนวน 5 โรงเรียน

นางสาวปิยชนม์  หนองหัด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนรัษฎา

DSC 0015  DSC 0035

DSC 0012  DSC 0029

นายทรัพย์ทวี  อ่อนชื่นจิตร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

DSC 200  DSC 0049

DSC 0078  DSC 0069

นางสาวณัฐนิชา  อินทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยยอด

DSC 0003  DSC 0010

DSC 0019  DSC 0024

เด็กหญิงปาริชาติ  สายทองแท้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบางดีวิทยาคม

DSC 0062  DSC 0070

DSC 0059  DSC 0079

เด็กชายณฐพงค์  ยิ่งยง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสามัคคีศึกษา

DSC 0091  DSC 0111

DSC 0103  DSC 0083