สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สาย 2)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Saturday, 11 July 2020 10:31
Written by nantarat
Hits: 282

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สาย 2) : วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการดำเนินกิจกรรม สพม.13 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพัฒนาการดำเนินงาน  ให้เป็นไปตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 มอบหมายให้นางกันยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่เป็นคณะกรรมการ เยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการร่วมกับการนิเทศ กำกับติดตาม มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563   อันเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น จำนวน 5 โรงเรียน

เด็กชายอนนท์  พร้าวแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนคันธพิทยาคาร

DSC 0038  DSC 0005

DSC 0019  DSC 0026

เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์อินทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวิเชียรมาตุ

DSC 0046  DSC 0063

DSC 0052  DSC 0054

เด็กหญิงณัฐฐา  กาด๊ะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

DSC 0074  DSC 0105

DSC 0095  DSC 0121

นางสาวนัฐธิชา  พุ่มช่วย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

DSC 0127  DSC 0138

DSC 0132  DSC 0136

เด็กหญิงจุฑามาศ  วันแรก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

DSC 0142  DSC 0161

DSC 0174  DSC 0152