การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Monday, 20 July 2020 21:53
Written by sirarat
Hits: 177

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ตามโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ      สิ่งแวดล้อม โดยมี นางกิตติยา  ชิดเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13          เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 4544 DSC 4546

DSC 4548  DSC 4549

DSC 4553  DSC 4558

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ตามโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     ในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีวิทยากรให้ความรู้ดังนี้

1. นางสาวสายใจ  หมื่นภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสุดา  ไกรเกรอะ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ให้ความรู้และสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ 

2. นายกิตติพงศ์  เพทาย วิศวกรชำนาญการ  สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. นางสาววิภา  ลิ่มคำสุข  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยและจิตสำนึก การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน

DSC 4592  DSC 4598

DSC 4635  DSC 4651

DSC 4646  DSC 4656

DSC 4658  DSC 4663

DSC 4665  DSC 4671

DSC 4678  DSC 4686

DSC 4567