ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศ กำกับ และติดตาม การดำเนินงานด้านวิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ

Details

การนิเทศ กำกับ และติดตาม การดำเนินงานด้านวิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการนิเทศ กำกับ และติดตาม การดำเนินงานด้านวิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา        คณะครู  และศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  และวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C๔T) และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)    ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙              ในสถานศึกษา  ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จึงได้นิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษา  ทางไกล และภาวะโภชนาการ  เพื่อสำรวจการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้  รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

5c6f6bfd  6aacf352

8c107acc  69fcb026

d89097c7  81b1d41d

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

S 8593442  IMG 9467

S 8593443  S 8593444

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น