ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัด และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ และวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10” สู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัด ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. กนก จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

                   ทั้งนี้ การจัดการอบรมฯ แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย

                   รุ่นที่ 1 จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 38 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล สำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

DSC 5897  DSC 5898

DSC 5900  DSC 5902

DSC 5907  DSC 5894

DSC 5918  DSC 5937

DSC 5941  DSC 5947

DSC 6042  DSC 6108

DSC 0018  DSC 6146

DSC 0060  DSC 0058

รุ่นที่ 2 จังหวัดตรัง มีผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 6201  DSC 6203

DSC 6205  DSC 6209

DSC 6223  DSC 6230

DSC 6237  DSC 6252

DSC 6257  DSC 6290

DSC 6393  DSC 6395

DSC 6413  DSC 6425

DSC 6439  DSC 6445

 

DSC 6231

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น