ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพ  และครูภาษาต่างประเทศที่ 2 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13            จำนวน 240 คน  เข้าร่วมประชุมฯ  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  นางธนชพร  ตั้งธรรมกุล  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  และนางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นผู้ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา และการสร้างเครือข่ายผู้นิเทศ  ทั้งนี้  การพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการพัฒนางานในสถานศึกษาทุกด้านอย่างเป็นระบบ  โดยการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู ส่งเสริมครูให้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน      การสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

DSC 6495  DSC 6490

DSC 6499  DSC 6500

DSC 6504  DSC 6509

DSC 6511  DSC 6513

DSC 6519  DSC 6529

DSC 6534  DSC 6541

DSC 6542  DSC 6543

DSC 6548  DSC 6550

DSC 6552  DSC 6555

DSC 6563  DSC 6569

DSC 6572  DSC 6574

DSC 6576  DSC 6580

 

DSC 6519

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น