เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ (นางจุติตา สุวรรณกิจ) 27
รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการเรียน (นางสุขจิต ศรีเปารยะ) 20
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง จำนวนเต็ม 30
รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ กลยุทธ์ ESPRA Model 91
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 73
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาฯ 77
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบรรเลงขิมขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 111
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร 253
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร 152
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร 181
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น