ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
การศึกษาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังวิเศษ สังกัด สพม.13 (นันทกานต์ บุรพชนก) 69
ปัจจัยความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ประสิทธิ์ ขาวทอง) 67
รายงานการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Basd Learning (CBL) ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (ไกรสร สุทธิประภา) 31
การศึกษาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางเลือก ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (วราภรณ์ เต็มราม) 40
การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาทางเลือก (อรรถพล พลวัฒน์) 36
กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวังวิเศษ สังกัด สพม.13 (จรัสศรี อังศุภนิช) 32
การศึกษาวิธีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 (ขวัญจิรา รัตนพงษ์) 29
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ด้วยการพัฒนาบทเรียน 76
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 201
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภา พรเศรษฐ์ 347
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น