ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
การพัฒนาโรงเรียนสุจริต สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ "SAMAKKEE MODEL" (ผอ.อุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 417
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)) ผอ.อุไรวรรณ ทองเสน่ห์ 409
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 180
การศึกษาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังวิเศษ สังกัด สพม.13 (นันทกานต์ บุรพชนก) 204
ปัจจัยความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ประสิทธิ์ ขาวทอง) 170
รายงานการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Basd Learning (CBL) ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (ไกรสร สุทธิประภา) 164
การศึกษาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางเลือก ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (วราภรณ์ เต็มราม) 130
การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาทางเลือก (อรรถพล พลวัฒน์) 145
กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวังวิเศษ สังกัด สพม.13 (จรัสศรี อังศุภนิช) 128
การศึกษาวิธีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 (ขวัญจิรา รัตนพงษ์) 112
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น