Capture

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 44
การศึกษาผลการนิเทศภายในโดยใช้เทคนิคการโค้ช เพื่อพัฒนาการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Base Learning : CBL) ของครูในกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 50
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 159
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนพนมเบญจา 158
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ของนักเรียนฯ 279
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กชกร มีเพียร) 499
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชา ท22102 ภาษาไทย4 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 467
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง การใช้คำสั่งและการแก้ปัญหา รายวิชา ง30234 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด (วราภรณ์ ปลอดปล้อง) 335
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิลาสินี เย็นใจ) 187
รายงานการพัฒนาชุดชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิลาสินี เย็นใจ) 210
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น