เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์) 11
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 45
ผลงานทางวิชาการ นางชุติมา จันทร์สุขศรี 232
ผลงานทางวิชาการ นางศิลา สงอาจินต์ (ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง) 251
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ (นายพิวันชัย จันทร์เกษ) 167
ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ (นางจุติตา สุวรรณกิจ) 154
รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการเรียน (นางสุขจิต ศรีเปารยะ) 149
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง จำนวนเต็ม 115
รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ กลยุทธ์ ESPRA Model 201
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 213
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น