ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

Details

 

                                การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ
                                                                      อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
                                                                                                                    นางสาวพัชรี ขวัญศรี
                                                                                                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          บทคัดย่อ


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ ของโรงเรียนวังวิเศษ (2) เปรียบเทียบสภาพและลักษณะการดำเนินงานในโรงเรียนก่อนและหลังการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ (3) ศึกษากิจกรรมและความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของโรงเรียนวังวิเศษ (4) ศึกษาองค์ความรู้และความสำเร็จที่เกิดจากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ กลุ่มเป้าหมายคือครูโรงเรียนวังวิเศษ     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการประชุม PLC ระบบการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมนักเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (2) ข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน (3) แบบประเมินสภาพและลักษณะการดำเนินงานของครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (4) โครงการรักการอ่าน (5) แบบบันทึกผลการประชุม PLC ระบบการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรม และผลการปฏิบัติตามข้อตกลง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis)
               ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ ของโรงเรียนวังวิเศษ มีขั้นตอนในการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดนโยบาย 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 3) กำหนดกลยุทธ์/แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 4) ดำเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 5) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา (2) สภาพและลักษณะการดำเนินงานในโรงเรียนหลังการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) กิจกรรมและความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา 2562 (4) องค์ความรู้และความสำเร็จที่เกิดจากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ ได้แก่ WANG MODEL 1. Waking (ตื่นตัว/รู้สึกตัว) การสร้างความตระหนักให้แก่คณะครู และบุคลากรได้ตื่นตัวและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ 2. Associate (มีส่วนร่วม/เข้าร่วม) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนในการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผนออกแบบกิจกรรม ตลอดถึงการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียนวังวิเศษ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3. Network (เครือข่าย) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ PLC ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็ปไซต์โรงเรียน สร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 4. Goal (เป้าหมาย) การระดมกำลังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ระดับผู้บริหาร
หาข้อตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น