การรับผิดทางละเมิด

Details
Category: กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Published on Thursday, 07 March 2019 14:44
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1023

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙