ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Details

1. คู่มือการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ (EXam online) (นายวิเชียร เดิมหลิ่ม)

2. คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา (นางกรวิกา ฉินนานนท์)

3. คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (นายสมพร ชัยบัว)

4. คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล (นางสาวจิตรา ศรีเกตุ)

5. คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (นางสาวพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี)

6. คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ วัจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (นางกมลวรรณ สุวรรณ์)

7. คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (นายธรรมสรณ์ ทองงาม)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น