กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:06
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 375

1. คู่มือการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ (EXam online) (นายวิเชียร เดิมหลิ่ม)

2. คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา (นางกรวิกา ฉินนานนท์)

3. คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (นายสมพร ชัยบัว)

4. คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล (นางสาวจิตรา ศรีเกตุ)

5. คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (นางสาวพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี)

6. คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ วัจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (นางกมลวรรณ สุวรรณ์)

7. คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (นายธรรมสรณ์ ทองงาม)