ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มนโยบายและแผน

Details

1. คู่มือการดำเนินการงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์  (นางสิรภัทร ศิลปภักดี)

2. คู่มือการดำเนินการกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  (นางสาวกชกร เถรว่อง)

3. คู่มือการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินผลโครงการฯ  (นางสุธัญญา เวชรังษี)

4. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (นางบาลิน เมืองพูล)

5. คู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าควบคุมงานและตรวจงานจ้าง  (นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล)

6. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (นายสุรเมธ พลชัย)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น