กลุ่มนโยบายและแผน

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:07
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 294

1. คู่มือการดำเนินการงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์  (นางสิรภัทร ศิลปภักดี)

2. คู่มือการดำเนินการกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  (นางสาวกชกร เถรว่อง)

3. คู่มือการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินผลโครงการฯ  (นางสุธัญญา เวชรังษี)

4. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (นางบาลิน เมืองพูล)

5. คู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าควบคุมงานและตรวจงานจ้าง  (นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล)

6. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (นายสุรเมธ พลชัย)