กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:09
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 316

1. การดำเนินการด้านพัสดุ สพม.13 (นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม,นางลัดดา คิ้วนาง)

2. คู่มือการปฏิบัคิงานการบันทึกรายการสินทรัพย์ GFMIS Web Online นางสาวอรวรณ เหมนแก้ว)

3. คู่มือการทำเงินเดือน (นางพิมพ์ชนก นามสมมิตร)

4. คู่มือการเบิกจ่าย (นางปราณี ขวัญนิมิตร)

5. คู่มือการจ่ายเงินในระบบ KTB Corperate Online (นางสาวศาสดา คงจรัส)

6. คู่มือแนวทางการตรวจสอบบัญชี (นายเนติลักษณ์ รักทอง)