ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Details

1. คุ่มือการปฏิบัติงานบุคคล การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (นางสุภา นิลละออ)

2. คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี (นางกันต์กนิษฐ์ อนันตวรพจน์)

3. คู่มือการดำเนินงาน งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสุมณฑา เรืองขำ)

4. คู่มือการดำเนินงาน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (นางวราภรณ์ บุญสม)

5. คู่มือการดำเนินงาน การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (นางพลอยชนันท์ มีดี)

6. คู่มือการดำเนินงาน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (นางจรรยา พรหมทอง)

7. คู่มือการดำเนินงาน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ (นางกิตติยา ชิดเชื้อ)

8. คู่มือการดำเนินงาน การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร)

9. คู่มือการดำเนินงาน การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ)

10. คู่มือการดำเนินงาน งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ (นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ)

11. คู่คู่มือการดำเนินงาน การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา (นางสุภา นิลละออ)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น