กลุ่มบริหารงานบุคคล

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:08
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 438

1. คุ่มือการปฏิบัติงานบุคคล การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (นางสุภา นิลละออ)

2. คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี (นางกันต์กนิษฐ์ อนันตวรพจน์)

3. คู่มือการดำเนินงาน งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสุมณฑา เรืองขำ)

4. คู่มือการดำเนินงาน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (นางวราภรณ์ บุญสม)

5. คู่มือการดำเนินงาน การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (นางพลอยชนันท์ มีดี)

6. คู่มือการดำเนินงาน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (นางจรรยา พรหมทอง)

7. คู่มือการดำเนินงาน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ (นางกิตติยา ชิดเชื้อ)

8. คู่มือการดำเนินงาน การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร)

9. คู่มือการดำเนินงาน การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ)

10. คู่มือการดำเนินงาน งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ (นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ)

11. คู่คู่มือการดำเนินงาน การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา (นางสุภา นิลละออ)