ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Details

1. การพานักเรียนในนอกสถานศึกษา (อรฤดี เพ็งลำ)

2. การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (นางกานดา  จิตมาต)

3. คู่มือการประกวดแบบแถว ลูกเสือ เนตรนารี

4. คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร (นางปาริสรา อนันต์)

5. คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นางเฉลิมศรี ปานจันทร์)

6. คู่มือแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน (นางนิรชา ส่งแสง)

7. คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์)

8. คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด (นางพิมลริยา ศิลวิศาล)

9. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา (อรอมล พลหลา)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น