กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:07
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 546

1. การพานักเรียนในนอกสถานศึกษา (อรฤดี เพ็งลำ)

2. การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (นางกานดา  จิตมาต)

3. คู่มือการประกวดแบบแถว ลูกเสือ เนตรนารี

4. คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร (นางปาริสรา อนันต์)

5. คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นางเฉลิมศรี ปานจันทร์)

6. คู่มือแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน (นางนิรชา ส่งแสง)

7. คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์)

8. คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด (นางพิมลริยา ศิลวิศาล)

9. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา (อรอมล พลหลา)